Chang, Wen-Yuan, National Taiwan University, Taiwan, Republic of China